พลังจิต (Gsychergy) palungjit

พลังจิต (Gsychergy) หมายถึง คลื่นความถี่ของพลังงานความคิด (Pranic Energy) ซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าบวก (Proton) ไฟฟ้าลบ (Electron) ที่เกิดจากต่อมไพเนียล (Pineal Gland) ที่สมองตอนบน เมื่อบุคคลคิดต่อมนี้ จะสร้างคลื่นความถี่ของความคิดขึ้น คลื่นนี้อาจจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ ขบวนการ ทางความคิด (Thinking Process) นั้น คลื่นนี้จะลอยอยู่รอบๆ ตัวผู้คิด เมื่อคิดถึงใคร คลื่นนั้นจะพุ่งตรงไปยัง ต่อมสร้างความคิดของผู้รับนั้น ถ้าผู้รับรับคลื่นความคิดนั้นได้ จะเกิดความคิดเช่นนั้นทันที เรียกว่า เกิดการรับรู้ความคิดของผู้อื่นได้บุคคลที่มี พลังจิตสูง

บุคคลที่มี พลังจิต สูงคือ บุคคลที่มีสมาธิดี เช่น มีสมาธิอยู่ในขั้นกลางที่เรียกว่า อุปจารสมาธิ และสมาธิขั้นสูงที่เรียกว่า อัปปนาสมาธิ

พูดคุย | เผา Add To 

  submit 'พลังจิต (Gsychergy) palungjit' to del.icio.us   submit 'พลังจิต (Gsychergy) palungjit' to digg   submit 'พลังจิต (Gsychergy) palungjit' to reddit   submit 'พลังจิต (Gsychergy) palungjit' to facebook   submit 'พลังจิต (Gsychergy) palungjit' to technorati   submit 'พลังจิต (Gsychergy) palungjit' to slashdot   submit 'พลังจิต (Gsychergy) palungjit' to Stumbleupon   submit 'พลังจิต (Gsychergy) palungjit' to Windows Live   submit 'พลังจิต (Gsychergy) palungjit' to squidoo   submit 'พลังจิต (Gsychergy) palungjit' to yahoo   submit 'พลังจิต (Gsychergy) palungjit' to google   submit 'พลังจิต (Gsychergy) palungjit' to ask

Story URL